Свържете се с нас: 087 93 699 92

0888 642 135

Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба (Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г.) (отм.)

 

Приета с ПМС № 130 от 1.07.2002 г., обн., ДВ, бр. 69 от 17.07.2002 г., в сила от 11.01.2003 г., изм. и доп., бр. 62 от 16.07.2004 г., в сила от 17.10.2004 г., бр. 97 от 2.12.2005 г., в сила от 3.03.2006 г., бр. 5 от 18.01.2007 г., попр., бр. 9 от 26.01.2007 г., изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., изм., бр. 4 от 15.01.2008 г., в сила от 1.01.2008 г., доп., бр. 60 от 4.07.2008 г., в сила от 3.04.2009 г., отм., бр. 68 от 31.08.2010 г., в сила от 31.08.2010 г.

 

Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 490г

Чл. 1. (1) С наредбата се определят опасните химични вещества и препарати, чиято търговия и употреба са забранени или ограничени с цел опазване здравето на човека и околната среда.

(2) Списъкът на опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения, както и забраните и ограниченията при тяхната търговия и употреба са определени в приложението.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за опасните химични вещества и препарати:

1. транзитно превозвани през територията на Република България и подлежащи на митнически контрол, които не се обработват или преработват на територията на страната;

2. предназначени за аналитични изследвания, за научноизследователска и развойна дейност.

Чл. 3. Опасните химични вещества и препарати по приложението могат да се употребяват или пускат на пазара при спазване на условията, определени в приложението, колона 3 "Изключения".

Чл. 4. (1) Лицата, които пускат на пазара опасни химични вещества и препарати, определени в приложението, в 14-дневен срок от пускането им изпращат в Министерството на околната среда и водите информация за:

1. името/наименованието, седалището и кода си по БУЛСТАТ;

2. опасните химични вещества и препарати, които пускат на пазара при условията на чл. 3.

(2) В 5-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 Министерството на околната среда и водите писмено уведомява Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика за постъпилата информация по ал. 1.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.)

§ 1. За определяне на никел в продукти по т. 28 от приложението се прилагат методите по БДС EN 12472, БДС EN 1810 и БДС EN 1811.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) По смисъла на наредбата "продукт за детска грижа" е всеки продукт, предназначен да подобри съня, почивката, хигиената, храненето на децата или сученето при кърмачетата.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2. Препаратите и продуктите, за които са определени ограничения и които са пуснати на пазара преди влизането в сила на наредбата, остават на пазара до изчерпване на количествата.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 23 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2003 г. Забраните и ограниченията по т. 2, 3, 15, 21, 23, 25, 26, 27, 29 - 41 от приложението влизат в сила от 1 януари 2004 г.

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 на Министерския съвет от 7 юли 2004 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

(ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 17.10.2004 г.)

§ 2. Навсякъде в наредбата думите "опасни химични вещества, препарати и продукти" се заменят с "опасни химични вещества и препарати".

§ 3. Навсякъде в приложението към чл. 1, ал. 2 думата "тегловни" се заменя с "масови", а думите "ветеринарномедицински препарати" - с "ветеринарномедицински продукти".

 

Заключителни разпоредби

§ 5. Препаратите и продуктите, за които са определени ограничения или забрани за употреба и които са пуснати на пазара преди влизане в сила на разпоредбите на § 4, т. 3 - 11 и 19, остават на пазара до изчерпване на количествата.

§ 6. Постановлението влиза в сила 3 месеца след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4, т. 3, 4, 5, 7, 10, 11 и 19, които влизат в сила от 15 януари 2005 г.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 348 на Министерския съвет от 19 декември 2006 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

(ДВ, бр. 5 от 2007 г., попр., бр. 9 от 2007 г., изм., бр. 4 от 2008 г., в сила от 1.01.2008 г.)

§ 3. Постановлението въвежда разпоредбите на директиви 2005/84/ЕО,2005/59/ЕО, 2005/69/ЕО и 2005/90/ЕО и влиза в сила, както следва:

1. (попр. - ДВ, бр. 9 от 2007 г., изм., бр. 4 от 2008 г.) разпоредбите на § 1 и § 2, т. 2 - от 16 януари 2007 г.;

2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) разпоредбата на § 2, т. 1 - 48 и 49 - от 15 юни 2007 г., а т. 50 - от 1 януари 2010 г.

3. (отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.);

4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) разпоредбата на § 2, т. 3 - 8 - от 24 август 2007 г.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 144 на Министерския съвет от 22 юни 2007 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

(ДВ, бр. 52 от 2007 г.)

§ 2. Постановлението въвежда разпоредбите на директиви 2006/139/EO и 2006/122/EО и влиза в сила, както следва:

1. Разпоредбата на § 1, т. 2 - от 30 септември 2007 г.

2. Разпоредбата на § 1, т. 5 - от 27 юни 2008 г.

§ 3 . До 30 септември 2008 г. операторите на инсталации или тези, осъществяващи дейности - предмет на изключения по т. 5, буква "в" към т. 52 от приложението, са длъжни да предоставят на министъра на околната среда и водите информация за процесите по т. 5, буква "в" и количествата на перфлуорооктан сулфонатите (PFOS), употребявани и отделящи се в резултат на тези процеси.

§ 4. До 30 септември 2008 г. лицата, които притежават уреди за гасене на пожар с пяна, съдържаща перфлуорооктан сулфонати (PFOS), са длъжни да предоставят на министъра на околната среда и водите информация за наличните към момента на докладването количества от тази пяна.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 150 на Министерския съвет от 27 юни 2008 г. за допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

(ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 3.04.2009 г.)

§ 2. Постановлението въвежда допълнителна разпоредба на Директива на Комисията 2007/51/ЕО от 25 септември 2007 г. (ОВ, L 257, 3.10.2007 г., стр. 13), изменяща Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 3 април 2009 г

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 182 на Министерския съвет от 20 август 2010 г. за приемане на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси

(ДВ, бр. 68 от 2010 г., в сила от 31.08.2010 г.)

§ 1. Отменят се:

5. Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, приета с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2004 г., бр. 97 от 2005 г., бр. 5 от 2007 г.; попр., бр. 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 г. и бр. 4 и 60 от 2008 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестни

 

 


 

                                                                 Приложение

 

към чл. 1, ал. 2
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г.,
в сила от 17.10.2004 г.,
бр. 97 от 2005 г.,
в сила от 3.03.2006 г.,
бр. 5 от 2007 г.,
попр., бр. 9 от 2007 г.,
изм. и доп., бр. 52 от 2007 г.,
изм., бр. 4 от 2008 г.,
в сила от 1.01.2008 г.,
доп., бр. 60 от 2008 г.,
в сила от 3.04.2009 г.)

 

Вещество (CAS №),

Забрани

Изключения

препарат

 

 

1

2

3

 

1. Полихлорирани бифенили
РСВ (1336-36-3) с изклю-
чение на моно- и дихлори-
рани бифенили

Забранява се търговията и
употребата им.
 

Допуска се употребата им до края на 2005 г. за електрическо оборудване в условията на затворена система - трансформатори, резистори и индуктори.

 

- Полихлорирани терфенили
РCТ (61788-33-8)

 
 

- препарати, вкл. отпа-
дъчни масла, със съдър-
жание на РСВ и РСТs
по-високо от 0,005%

 


 

2. Хлор-1-етилен
(винил хлорид)

Забранява се употребата му
като аерозол възпламенител
за каквато и да е употреба.

 

 


 

3. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)

 

Течни вещества или
препарати, класифицирани
като опасни съгласно На-
редбата за реда и начина
на класифициране, опако-
ване и етикетиране на хи-
мични вещества и препара-
ти, приета с Постановление
№ 316 на Министерския съ-
вет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 5 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 66 от 2004 г. и
бр. 50 и 57 от 2005 г.)

Забранява се употребата
им във:
- декоративни предмети,
предназначени за свет-
лини или цветни ефекти,
напр. лампи, пепелници;
- фокуси и шеги;
- игри за един или повече
участници или предмети,
предназначени да се
използват като такива,
дори и с декоративни цели.

Вещества и препарати, които
представляват опасност при вдишване и са етикетирани.

R65 могат да се използват като гориво в декоративни лампи и да се пускат на пазара в опаковки от
15 литра или по-малко, но не могат да съдържат:

- оцветители, освен когато
се използват за фискални цели;

- или ароматични вещества;
- или и двете.
Когато се използват в лампи, веществата и препаратите по горното изключение трябва да са етикетирани с неизличим надпис: "Лампите, пълни с тази течност, да се пазят далече от деца".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.)

 

Трис (2,3-дибромпропил)
фосфат (126-72-7)

Забранява се употребата
му в текстилни изделия,
като облекла и бельо,
предназначени да влизат
в контакт с кожата.

 

 


 

5. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)

 

Бензен (71-43-2)

Забранява се употребата
му във:
- играчки или части на
играчки, в които

концентрацията на бензена
в свободно състояние
надвишава 5 мг/кг от
теглото на играчката или
на част от играчката;

- вещества и препарати, в
които концентрацията на
бензена е равна или
по-голяма от 0,1% от
теглото им.

Тази забрана не се отнася за:
- горива;
- вещества и препарати, предназначени за промишлени
процеси, при които емисиите
на бензена не надвишават приетите пределно допустими концентрации за атмосферен въздух;
- отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците.

 
 

 

 

 

 


 

6. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)

 

Азбестови влакна

Забранява се пускането
на пазара и употребата
на тези влакна и съдър-
жащите ги продукти,
когато са целенасочено
добавени.

 

 

6.2. Хризотил
(12001-29-5)

От 1 януари 2005 г. се
забранява пускането на
пазара и употребата на
тези влакна и съдържа-
щите ги продукти, когато
са целенасочено добавени.

Разрешава се пускането на пазара и употребата на хри-
зотилови влакна, предназначени за диафрагми в съществуващи електролизни инсталации, до достигане края на експлоатационния им срок или до установяване на подходящи заместители, несъдържащи азбест, само при условие, че са етикетирани съгласно специфичните изисквания за етикетиране на азбестовите влакна от приложението.
Употребата на продуктите, съдържащи азбестови влакна, посочени в т. 6.1 и 6.2, които са вече инстарилани и/или са в употреба преди 1 януари 2005 г., остава разрешена до обезвреждането им или до достигане на Края на експлоатационния им срок.

 
 

 

7. Трис-азириди-нил-фосфиноксид (5455-55-1)

Забранява се употребата
му в текстилни изделия,
като облекло и бельо,
предназначени да влизат

в контакт с кожата.

 

 


 

8. Полибром бифенили
(РВВ) (59536-65-1)

Забранява се употребата
им в текстилни изделия,
като облекло и бельо,
предназначени да влизат

в контакт с кожата.

 

 


 

9. Сапун на прах и
сапунени изделия

(съдържащи сапонини),
получени от кората на
сапунено дърво

(Quillaja saponaria)
Прах от корените на
Растенията
Helleborus viridis
и Helleborus niger
Прах от корени на бяла и
черна чемерика (Veratrum

album и Veratrum nigrum)
Дървесен прах
Бензидин и/или неговите производни
о-нитробензалдехид

(552-89-6)

Забранява се използването
им в увеселителни игри и
предмети, предназначени

за такива цели, например
прах за кихане, зловонни

бомбички.

Могат да се използват при изработването на зловонни бомбички в количества, ненадвишаващи 1,5 мл.

 

 

10. Амониев сулфид
(12135-76-1)
Амониев хидрогенсулфид
(12124-99-1)
Амониев полисулфид
(12259-92-6)

Забранява се използването
им в увеселителни игри и
предмети, предназначени

за такива цели, например
прах за кихане, зловонни

бомбички.

Могат да се използват при изработването на зловонни бомбички в количества, ненадвишаващи 1,5 мл.

 

 

11. Летливи естери,
производни на бромоцетни
киселини:

Метил бромацетат (96-32-2)
Етил бромацетат (105-36-2)
Пропил бромацетат
Бутил бромацетат

Забранява се използването
им в увеселителни игри и
предмети, предназначени

за такива цели, например
прах за кихане, зловонни

бомбички.

Могат да се използват при изработването на зловонни бомбички в количества, ненадвишаващи 1,5 мл.

 

 

12. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)

 

2-нафтиламин и солите му
(91-59-8)

Забранява се употребата
им в концентрации, равни
или по-големи от 0,1% от
масата на вещество или

продукт, предназначени
за пускане на пазара.

Забраната не се отнася за отпадъците, съдържащи тези вещества, които са обект на Закона за управление на отпадъците.

 
 
 

 

13. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)

 

Бензидин и солите му
(92-87-5)

Забранява се употребата
им в концентрации, равни
или по-големи от 0,1% от
масата на вещество или

продукт, предназначени
за пускане на пазара.

Забраната не се отнася за отпадъците, съдържащи тези Вещества, които са обект на Закона за управление на отпадъците.

 
 
 

 

14. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)

 

4-нитробифенил (92-93-3)

Забранява се употребата
им в концентрации, равни
или по-големи от 0,1% от
масата на вещество или
продукт, предназначени
за пускане на пазара.

Забраната не се отнася за отпадъците, съдържащи тези вещества, които са обект на Закона за управление на отпадъците.

 
 

 

15. 4-аминобифенил и
солите му (92-67-1)

Тези вещества и препарати
не могат да се продават
на масовия потребител. На
опаковката на тези продукти
трябва четливо и незаличимо

да бъде изписан текстът:
"Само за професионална
употреба".

 

 


 

16. Оловни карбонати:
- неутрален безводен
карбонат - PbCO3
(598-63-0)

- триоловен-бикар-
бонат-дихидроксид
2PbCO3Pb(OH)2
(1319-46-6)

Забранява се употребата
им като вещества и съставки
на препарати, използвани
като бои, с изключение на
тези, предназначени за

реставриране на
произведения на изкуството
и на исторически сгради

и интериора им.

 

 


 

17. Оловни сулфати
PbSO4 (7446-14-2)
PbxSO4 (15739-80-7)

Забранява се употребата им
като вещества и използвани
като съставки на препарати,

бои, с изключение на тези,
предназначени за
реставриране на
произведения на изкуството
и на исторически сгради и

интериора им.

 

 


 

18. Живачни
съединения

Забранява се употребата им
като вещества и съставки
на препарати, използвани за:

- обработка срещу
обрастването с
микроорганизми, растения
или животни на:

корпуси на плавателни
съдове; клетки, салове,
мрежи и други приспо-
собления или оборудване,
използвани за развъждане на
риби, миди и ракообразни;
потопени цялостно или
частично във вода приспо-
собления и оборудване;

- консервиране на дърво;
- обработка на промишлени
води независимо от тяхната
употреба;

- импрегниране на инду-
стриални тъкани и прежди,
предназначени за голямо
натоварване.

 

 


 

19. Живак

Забранява се пускането на
пазара на батерии и
акумулатори, съдържащи
повече от 0,0005% живак,

включително на батерии и
акумулатори, вградени в
уреди.

Разрешава се употребата на батерии тип "копче" и батерии, изградени от клетки тип "копче", ако не съдържат повече от 2% живак.

 

19а.  (Нова – ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 3.04.2009 г.)

 

Живак CAS № 7439-97-6

Забранява се пускането на пазара:       
а) в клинични термо- 
метри за измерване на
телесна температура; 
б) в други средства за
измерване, предназ-  
начени за продажба   
на масовия потреби-  
тел (например мано-  
метри, барометри,    
сфигмоманометри,     
термометри, различни 
от клинични термо-   
метри за измерване на
телесна температура).

Забраната по бук-
ва "б", колона 2
не се отнася за:
а) средствата за
измерване, които
са произведени
преди повече от
50 години към
3 октомври 2007 г.,
или
б) барометри (с из-
ключение на баро-
метрите по сми-
съла на буква "а")
до 3 октомври 2009 г.

 

 

20. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., бр. 52 от 2007 г., в сила от 30.09.2007 г.)

 

Арсенови съединения

1. Забранява се пускането на пазара или употребата им като вещества и съставки на препарати, предназначени за употреба срещу обрастване с микроорганизми, растения или животни на:
а) корпуси на лодки;
б) клетки, салове, мрежи и други приспособления или оборудване, използвани за развъждане на риби, мекотели или ракообразни;
в) всякакви частично или напълно потопени съоръжения или оборудване.

2. Забранява се пускането на пазара или употребата им като вещества и съставки на препарати, предназначени за употреба при третиране на промишлени води, независимо от тяхната употреба.

3. Забранява се употребата им за консервиране на дървесина.
Забранява се пускането на пазара на дървесина, обработена по този начин.

4. Забранява се употребата на обработената съгласно
т. 1 от изключенията дървесина:
а) в жилищни сгради или домашни конструкции независимо от тяхното предназначение;
б) за всякакви цели, когато има риск от многократен контакт с кожата;
в) в морските води;
г) за селскостопански цели, различни от подпори за обори, и други цели съгласно т. 2 от изключенията;
д) за всякакви цели, когато обработената дървесина може да попадне в контакт с междинни и крайни продукти, предназначени за консумация от хора и/или животни.

1. Забраната по т. 3 от колона 2 не се отнася за вещества и препарати за консервиране на дървесина, които се употребяват в промишлени инсталации, работещи под вакуум или под налягане за импрегниране на дървесина, ако са разтвори на неорганични съединения на мед, хром, арсен, тип С, и отговарят на изискванията
на чл. 16, ал. 1 и 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.
Обработената по такъв начин дървесина не може да се пуска на пазара, преди да бъде завършена фиксацията на консерванта.

2. Дървесината, обработена с разтвори на мед, хром, арсен в промишлени инсталации, съгласно т. 1 може да бъде пусната на пазара за професионална и промишлена употреба, при условие че с оглед безопасността на хората и животните е осигурена структурната й цялост и контактът с кожата на масовия потребител по време на експлоатационния є период е малко вероятен, както следва:
а) като строителен материал за строеж на обществени и селскостопански сгради, офис сгради и промишлени помещения;
б) при мостове и строителство на мостове;
в) като строителен материал в сладководни области и води с ниска соленост, например кейове и мостове;
г) като шумови бариери;
д) за контрол при овладяване на лавините;
е) при преграждания и бариери за обезопасяване на магистрали;
ж) като подпори от иглолистна дървесина при оградите на оборите за добитък;
з) в структури за укрепване на почвите;
и) като електропреносна мрежа и далекосъобщителни стълбове;
к) като подземни железопътни траверси.

3. При спазване изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5 от 2003 г.) всяка обработена дървесина, която се пуска на пазара, трябва да е индивидуално етикетирана със следния надпис върху етикета: “Само за професионални и промишлени инсталации и употреба, съдържа арсен”. Освен това всяка дървесина, която се пуска на пазара в опаковки, трябва да е обозначена върху етикета също и с надпис: “Да се носят ръкавици при работа с тази дървесина. Да се носи защитна маска срещу прах и предпазни средства за очите при рязане или обработване на дървесината по друг начин. Отпадъците от обработената дървесина следва да бъдат третирани като опасни чрез разрешените начини за обезвреждане”.

4. Дървесина, обработена с арсенови съединения, която е пусната в употреба преди 30 септември 2007 г. или е била пусната на пазара в съответствие с изискванията на наредбата, може да остане на пазара и да бъде употребявана до достигане края на експлоатационния й срок.

5. Дървесина, обработена с мед, хром, арсен, тип С, която е пусната в употреба преди 30 септември 2007 г. или е била пусната на пазара в съответствие с изискванията на наредбата, може:
а) да се използва или употребява повторно според условията, свързани с нейната употреба и посочени в
т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2;
б) да се пуска на пазара за повторна употреба в съответствие с условията за употребата й, посочени в т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2.

6. Дървесина, обработена с други типове разтвори на мед, хром, арсен, която е пусната в употреба преди 30 септември 2007 г., може:
а) да се използва или употребява повторно според условията, свързани с нейната употреба и посочени в
т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2;
б) да се пуска на пазара за повторна употреба в съответствие с условията за употребата й, посочени в т. 2 и 3 от тази колона и в т. 4 от забраните на колона 2.

 
 

 

21. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г.)

 

Органокалаени
съединения

1. Забранява се пускането
им на пазара за употреба
като вещества и съставки
на препарати, действащи
като биоциди в бои.
2. Забранява се пускането
им на пазара или употре-
бата им като вещества и
съставки на препарати,
действащи като биоциди,
за предпазване от об-
растване с микроорганиз-
ми, растения и животни на:
- плавателни съдове с
всякаква дължина, пред-
назначени за ползване в
морски, крайбрежни, ес-
туарни и вътрешни водни
пътища и езера;
- клетки, салове, мрежи
и всякакви други съоръ-
жения и оборудване,
използвани за развъждане
на риби, мекотели или
ракообразни;
- всякакви напълно или
частично потопени съо-
ръжения или оборудване.
3. Забранява се употребата
им като вещества или
съставки на препарати,
предназначени за трети-
ране на промишлени води.

 

 


 

22. Ди-μ-оксо-ди-н-
бутилкалаенхидрокси-
боран (DBB) (C8H19BO3Sn)
(75113-37-0)

Забранява се пускането
му на пазара като вещество
или съставка на препарати
в концентрация, равна
или по-голяма от 0,1 %.

Разрешава се употребата на DBB или на препарати, съдържащи DBB, ако са предназначени за производството на готов продукт, в който концентрацията на DBB е по-малка от 0,1%.

 
 
 
 

 

23. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г.)

 

Пентахлорфенол (87-86-5)
и солите и естерите му

Забранява се употребата им в концентрация, равна или по-голяма от 0,1 масови %, във вещества и препарати, пускани та пазара. Не се разрешава пускането на пазара на опаковки, по-малки от 20 литра и за продажба на масовия потребител.

 

 
 
 

 

24. Кадмий (7440-43-9)
и съединенията му

1.1. Забранява се
употребата му за оцве-

тяване на готови продукти,
произведени от следните
вещества и препарати:

- поливинил хлорид
- полиуретан
- полиетилен с ниска
относителна плътност
- целулозен ацетат
- целулозен ацетат бутират
- епоксидни смоли.
Готовите продукти,
произведени от посочените
по-горе вещества или
препарати, независимо от

употребата им, не могат да
бъдат пуснати на пазара,

ако съдържанието на кадмий
(изразено като кадмий
метал) надвишава 0,01 %.

1.2. Забраната по т. 1.1
се отнася и за:

а) готови продукти,
произведени от следните
вещества и препарати:

- меламин-формалдехидни
смоли

- карбамид-формалдехидни
смоли

- ненаситени полиестери
- полиетилен терефталат
- полибутилен терефталат
- прозрачен полистирен за
масова употреба
- армиран полиетилен
- акрилонитрил
метилметакрилат
- високоустойчив полистирен
- полипропилен
б) бои.
В бои с високо съдържание
на цинк остатъчната

концентрация на кадмий не трябва да надвишава 0,1%.

Могат да се пускат на пазара продукти, произведени от вещества или препарати по т. 1.1, оцветени с кадмий, ако съдържанието на кадмий (изразено като кадмий метал) е по-малко от 0,01% от масата на пластичния материал.
Ограниченията по т.1.1 и 1.2 не се отнасят за продукти, които се оцветяват от съображения за безопасност.

 
 
 

2. Забранява се употребата
им за стабилизиране на

изброените по-долу готови
продукти, произведени от

полимери или съполимери
на винилхлорид:
- опаковъчни материали
(торби, контейнери,
бутилки, похлупаци)

- канцеларски или училищни
пособия
- сглобки (фитинги) за
мебели

- дрехи и принадлежности
към облеклото (включително

ръкавици)
- настилки за подове,
облицовки за стени

- импрегнирани, промазани
и ламинирани текстилни
тъкани

- изкуствена кожа
- грамофонни плочи
- тръби, тръбопроводи и
техните сглобки (фитинги)

- въртящи се врати
- сухопътни превозни
средства (външни и вътрешни
части)

- покрития от стоманени
листове, използвани в
строителството или в
промишлеността

- изолации за електрически
проводници.
Готовите продукти,
произведени от полимери или
съполимери на винилхлорид,
стабилизирани със съдържащи
кадмий вещества, независимо
от употребата им, не могат
да се пуснат на пазара, ако

съдържанието на кадмий
(изразено като кадмий метал)
надвишава 0,01% от масата
на полимера.

Ограниченията по т. 2 не се отнасят за готови продукти, при които от съображения за безопасност се използват стабилизатори на кадмиева основа.

 

3. Забранява се нанасянето
на кадмиево покритие

(метален кадмий) върху
метални повърхности в

следните сектори/приложения,
както и пускането на пазара
на готови продукти,

употребявани или
произведени за:

(а) оборудване и машини за:
- производство на храни
- земеделие
- изстудяване и замразяване
отпечатване и подвързване
на книги

(б) оборудване и машини
за производство на:

- стоки за бита
- обзавеждане
- санитарно-хигиенни
материали

- инсталации за централно
отопление и климатици

(в) оборудване и машини за
производство на:

- хартия и картон
- текстил и облекла
(г) оборудване и машини за
производство на:

промишлено подемно-
транспортно оборудване и
машини пътни и земеделски
превозни средства

- подвижен жп състав
- плавателни съдове

Забраните по т. 3 не се отнасят за:
- продукти и съставки на продукти, използвани в аеронавтиката, косми-ческите технологии, минното дело, дълбоковод-

ните сондажи и ядрения сектор, изискващи високи
стандарти за безопасност, и в устройствата за
безопасност на пътни и земеделски превозни средства, подвижни жп
съоръжения и плавателни съдове

- електрически контакти във всички сектори, предвид надеждността, която се изисква за апаратите, към които те се инсталират.

 


 

25. Монометил-тетра-
хлордифенил метан
(76253-60-6)

Търговско наименование:
Угилек 141

Забранява се пускането
на пазара и употребата му,
както и на съдържащите го

продукти и препарати.
Забранява се пускането на
пазара "втора употреба" на
монометил-тетрахлордифенил
метан, съдържащите го
продукти, както и на
машини и инсталации, които

съдържат това вещество.

Тази забрана не се отнася за:
- инсталации и машини, пуснати в експлоатация преди влизането в сила на наредбата, които се оставят в експлоатация до изтичането на експлоата-
ционния им срок
- поддръжка на вече действащи инсталации и машини
От съображения за защита на здравето на хората и опазване на околната среда такива машини и инсталации могат да бъдат забранени и преди изтичането на технологичния им срок.

 
 
 
 
 

 

26. Монометил-ди-
хлордифенил метан
Търговско наименование:
Угилек 121, Угилек 21

Забранява се пускането
на пазара и употребата му,
както и на съдържащите го

препарати и продукти.

 

 


 

27. Монометилдибром-
дифенил метан

(99688-47-8)

Забранява се пускането
на пазара и употребата му,
както и на съдържащите

го препарати и продукти.

 

 


 

28. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)

 

Никел
(CAS № 7440-02-0)
и съединенията му

1. Забранява се употребата
на тези вещества във всички

предмети или аксесоари,
които се поставят в
продупчени уши или в други
продупчени части на
човешкото тяло.

1. Изключения от т. 1 се допускат, когато нивото на отделяне на никел от тези предмети е по-малко от
0,2 †g/cm2/седмица (граница на миграция).

 
 
 

2. Забранява се употребата
на тези вещества в
предмети, предназначени да
влязат в директен и
продължителен контакт с
кожата, като:

- обици;
- огърлици, гривни и
верижки, верижки за
глезен, пръстени;

- капаци за ръчни
часовници, каишки
за часовници, части
за затягане;
- занитени копчета,
катарами, нитове, ципове
и метални знаци, които се
използват за дрехи, ако
нивото на отделяне на никел
от частите на тези продук-
ти, които влизат в директен
и продължителен контакт с
кожата, е по-голямо от 0,5
†g/cm2/седмица.
Забранява се пускането на
пазара на тези предмети,
освен ако отговарят на

условията, посочени
в изключения 1 и 2.

2. Изключения от т. 2 се допускат за предмети, подобни на изброените в
т. 2, в случаите, когато са с покритие, което не съдържа никел, но позволявя отделянето му от предметите, влизащи в директен и продължителен контакт с кожата.
Изключението се допуска само в случай, че отделяното количество никел не надвишава

0,5 †g/cm2/седмица
най-малко за период две години при нормална употреба на предмета.

 


 

29. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 15.01.2005 г., доп., бр. 97 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г.)

 

Вещества, включени в приложение № 1 към Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5 от 2003 г.), класифицирани
като канцерогенни,
категория 1 и/или
етикетирани поне като
токсични (Т) с рискови
фрази R 45 "Може да
причини рак" или R 49

"Може да причини рак при
вдишване" и посочени във:

- Списък 1 "Канцерогенни
вещества, категория 1"

- Списък 2 "Канцерогенни
вещества, категория 2"

Не могат да се употребяват
в състава на вещества и
препарати, предназначени
за продажба на масовия
потребител, в индиви-
дуални концентрации, равни
или по-високи от:
- концентрацията, опреде-
лена в приложение № 1 към
Наредбата за класифицира-
не, опаковане и етикетира-
не на опасни вещества и
препарати, или
- концентрацията, опреде-
лена в приложение № 12 към
същата наредба, при липса
на ограничения в концен-
трациите, посочени в
приложение № 1 към същата
наредба.
На опаковката на тези
вещества и препарати
задължително, четливо и

незаличимо се изписва
текстът:
"Само за професионална
употреба."

Това ограничение не
се прилага за:
- лекарствени продук-
ти или ветеринарноме-
дицински продукти;
- козметични продук-
ти;
- горива;
- минерални масла, предназначени за употреба като горива в подвижни или стационарни горивни инсталации;
- горива, продавани в затворени системи (напр. втечнен газ в бутилки);
- бои за художници.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 15.01.2005 г., бр. 97 от 2005 г., доп., бр. 52 от 2007 г.)

 

Вещества, включени в приложение № 1 към Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5 от 2003 г.), класифицирани
като мутагенни, категория
1 или 2 и етикетирани с
рискова фраза R 46 "Може

да причини наследствено
генетично увреждане" и посочени във:

- Списък 3 "Мутагенни
вещества, категория 1"

- Списък 4 "Мутагенни
вещества, категория 2"

Не могат да се употребяват
в състава на вещества и
препарати, предназначени
за продажба на масовия
потребител, в индивидуал-
ни концентрации, равни или
по-високи от:
- концентрацията, опреде-
лена в приложение № 1 към
Наредбата за класифициране,
опаковане и етикетиране на
опасни вещества и
препарати, или

- концентрацията, опреде-
лена в приложение № 12 към
същата наредба, при липса
на ограничения в концен-
трациите, посочени в
приложение № 1 към същата
наредба.
На опаковката на тези
вещества и препарати

задължително, четливо и
незаличимо се изписва
текстът:
"Само за професионална
употреба."

Тази разпоредба не се прилага за:
- лекарствени продукти или ветеринарномедицински продукти;
- козметични продукти;
- горива;
- минерални масла, предназначени за употреба като горива в подвижни или стационарни горивни инсталации;
- горива, продавани в затворени системи (напр. Втечнен газ в бутилки);
- бои за художници.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 15.01.2005 г., бр. 97 от 2005 г., доп., бр. 52 от 2007 г.)

 

Вещества, включени в приложение № 1 към Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (ДВ, бр. 5 от 2003 г.), класифицирани
като токсични за
репродукцията, категория 1
или 2, етикетирани с
рискова фраза R 60

"Може да причини
стерилитет" и/или R 61
"Може да причини увреждане
на неродено дете" и
посочени във:

- Списък 5 "Токсични за
репродукцията, категория 1"
- Списък 6 "Токсични за
репродукцията, категория 2"

Не могат да се употребяват
в състава на вещества и
препарати, предназначени
за продажба на масовия
потребител, в индивидуални
концентрации, равни или

по-високи от:
- концентрацията, опреде-
лена в приложение № 1 към
Наредбата за класифицира-
не, опаковане и етикетира-
не на опасни вещества и
препарати, или
- концентрацията, опреде-
лена в приложение № 12 към
същата наредба, при липса
на ограничения в концен-
трациите, посочени в
приложение № 1 към същата
наредба.
На опаковката на тези
вещества и препарати
задължително, четливо и
незаличимо се изписва
текстът:
"Само за професионална
употреба."

Тази разпоредба не се прилага за:
- лекарствени продукти или ветеринарно-медицински продукти;
- козметични продукти;
- горива;
- минерални масла, предназначени за употреба като горива в подвижни или стационарни горивни
инсталации;
- горива, продавани в затворени системи (напр. втечнен газ в бутилки);
- бои за художници.

 
 
 
 
 
 
 

 

32. Вещества и препарати,
съдържащи едно или повече
от следните вещества:
а) Креозот (8001-58-9)
б) Креозот масло
(61789-28-4)
в) Дестилати (каменовъг-
лена смола) нафталинови
масла (84650-04-4)

г) Креозот масло,
аценафтенова фракция
(90640-84-9)

д) Дестилати, висши
(каменовъглена смола)
(65996-91-0)
е) Антрациново масло
(90640-80-5)
ж) Катранени киселини,
въглищни, нерафинирани
(65996-85-2)
з) Креозот, дървен
(021-39-4)
и) Нискотемпературно
алкално катранено
масло (122384-78-5)

1. Забранява се употребата
на тези вещества и препа-
рати за обработка на
дървен материал. Забранява
се пускането на пазара на
дървен материал,
обработен по този начин.
Забранява се употребата
на обработен дървен
материал съгласно
изключения 1 и 2:
- в сгради за декоративни
и други цели, независимо
от предназначението им
(битови, обществени)
- в играчки
- в спортни площадки
- в паркове, градини,
открити места за обществен
отдих и други, при които

има риск от контакт
с кожата
- в постройки и оборудване
за градини и паркове

- при производството и
обработката на контейнери
за развъдни цели и всякаква

преработка или производство
на опаковки или други

материали, които могат да
влязат в контакт или да
замърсят изходни, междинни или готови продукти,

предназначени за консумация
от хора и/или животни

- други материали, които
могат да замърсят изброените
по-горе продукти.

1. Разрешава се използването на тези вещества и препарати за обработка на дърво в промишлени инсталации при условие че те:
(а) съдържат бензо-а-пирен в концентрация, по-малка от 0,005%, или
(б) водноекстрахирани феноли в концентрация,
по-малка от 3%.

Тези вещества и препарати могат да се пускат на пазара само в опаковки с вместимост, равна или
по-голяма от 20 литра, и не могат да се продават на масовия потребител.

Опаковките им задължително се маркират със следния четлив и неизличаващ се текст:
"За употреба само в промишлени инсталации".
2. Обработеният в съответствие с изключението по т. 1 дървен материал, който се пласира на пазара за първи път, може да се използва само за професионална и промишлена употреба - напр. за жп линии, в електрически трансмисии и в телекомуникациите, за огради, в пристанища и водни пътища.
3. Забраната не се отнася за вече обработен дървен материал, пуснат на пазара за втора употреба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33. Хлороформ (67-66-3)
34. Тетрахлор метан
(56-23-5)
35. 1,1,2-трихлоретан
(79-00-5)
36. 1,1,2,2-тетрахлоретан
(79-34-5)
37. 1,1,1,2-тетрахлоретан
(630-20-6)
38. Пентахлоретан
(76-01-7)
39. 1,1-дихлоретилен
(75-35-4)
40. 1,1,1-трихлоретан
(71-55-6)

Забранява се употребата
им в концентрации, равни
или по-големи от 0,1%, във
вещества и препарати,
пускани на пазара за
масовия потребител или за

употреба с друга цел, като
почистване на повърхности
или почистване на платове.

Тази забрана не се отнася за:
- лекарствени продукти или ветеринарномедицински продукти
- козметични продукти.
При концентрации, равни или по-големи от 0,1%, опаковките на тези вещества и съдържащите ги препарати задължително се маркират със следния четлив и незаличим текст: "Само за професионална употреба".

 


 

41. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)

 

Вещества, посочени в При-
ложение № 1 към Наредбата
за реда и начина на класи-
фициране, опаковане и ети-
кетиране на химични вещес-
тва и препарати, приета с
Постановление № 316 на Ми-
нистерския съвет от
2002 г., класифицирани
като запалими или изклю-
чително запалими и етике-
тирани като такива, или
вещества, невключени в
приложение № 1 към наред-
бата, но отговарящи на
критериите за запалимост
съгласно приложение № 2
към наредбата, и временно
класифицирани и етикети-
рани като изключително
запалими, лесно запалими
или запалими.

Забранява се пускането им
на пазара за масова
употреба като вещества или
препарати в аерозолна
опаковка, предназначена за
развлекателни и декоративни
цели, за:

- метален блясък,
предназначен за декорация
- изкуствен сняг и скреж
възглавнички за издаване
на неприлични шумове
- арнавални ленти
- имитация на екскременти
- свирки за празненства
- декоративни снежинки и
пяна
- изкуствени паяжини
- бомбички с неприятна
миризма
- други.
Опаковките на тези
вещества и препарати
задължително се маркират
със следния четлив и
неизличим текст: "Само за
професионална употреба".

 

 


 

42. Хексахлоретан
(67-72-1)

Забранява се употребата му
за производство или
обработка на цветни метали.

 

 


 

42а. (Нова - ДВ, бр. 62 от 2004 г.)

 

Алкани, С10 - С13, хлоро
(късоверижни хлорирани
парафини) КВХП

Забранява се пускането им
на пазара за употреба като
вещества, състави на други
вещества или препарати в
концентрации по-високи
от 1 %:
- за обработка на метали;
- за втечняване на мазнини
при обработката на кожи.

 

 


 

43. (Нова - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 15.01.2005 г.)

 

Азобагрила
Вещества, посочени във:
- Списък 7 "Ароматни
амини"

- Списък 8 "Бои (Багрила)"
- Списък 9 "Методи за
изпитване"

1. Забранява се употребата
на азобагрила, които в

резултат на редуктивно
отделяне на една или повече

азогрупи могат да освобо-
дят в крайните продукти
или боядисани части от тях
един или повече от изброе-
ните в Списък 7 ароматни
амини в концентрации над
30 ppm, определени по
методите от Списък 9.

Забранява се употребата им
в текстилни и кожени изде-
лия, които могат да влязат
в директен или продължите-
лен контакт с човешката
кожа или устна кухина.
Забранява се употребата им
във:
- облекла, постелки и
спално бельо, хавлиени
кърпи, изкуствена коса,
перуки, шапки, салфетки и
други санитарни материали,
спални чували;
- обувки, ръкавици, каишки
за часовници, ръчни чанти,
портмонета/портфейли,
куфарчета, тапицерия за
мебели, аксесоари, носе-
ни около врата;
- текстилни или кожени
играчки или играчки с
текстилни или кожени
дрехи;
- прежда и тъкани,
предназначени за ползване
от масовия потребител.
2. Забранява се пускането
на пазара или употребата
на азобагрилата (като
вещества или съставки на
препарати), посочени в
Списък 8, за боядисване на
текстилни или кожени
изделия, когато концентра-
циите им са по-високи от
0,1 масови %.

До 1 януари 2005 г. забраните не се прилагат за текстилни изделия, произведени от рециклирани влакна, ако източник на амините са остатъци от предишно боядисване на същите тъкани и ако амини, изброени в Списък 7, се отделят в концентрации под 70 ppm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

44. (Нова - ДВ, бр. 62 от 2004 г., изм., бр. 97 от 2005 г.)

 

Производни (деривати) на
Пентабромодифениловия етер

C12H5Br5O

1. Забранява се пускането
на пазара или употребата им
като вещества или съставки
на вещества или препарати в
концентрации по-високи от
0,1 масови %.
2. Забранява се пускането
на пазара на продукти,
ако те или бавновъзпла-
меняващи се части от тях
съдържат веществото в кон-
центрации по-високи от
0,1 масови %.

До 31 март 2006 г. забраните, определени в т. 1 и 2, не се прилагат при Авиационните аварийни системи за евакуация.

 
 
 
 
 

 

45. (Нова - ДВ, бр. 62 от 2004 г.)

 

Производни (деривати) на
октабромодифениловия етер

C12H2Br8O

1. Забранява се пускането
на пазара или употребата им
като вещества или съставки
на вещества или препарати в
концентрации по-високи от
0,1 масови %.
2. Забранява се пускането
на пазара на продукти, ако
те или забавящи възпламеня-
ването части от тях
съдържат веществото в
концентрации по-високи от

0,1 масови %.

 

 


 

46. (Нова - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 15.01.2005 г., изм. и доп., бр. 97 от 2005 г.)

 

Нонилфенол C6H4(OH)C9H19
Нонилфенол етилоксилат
(C2H4O)nC15H24O

Забранява се пускането на
пазара или употребата им
като вещества или съставки
на препарати в концентра-
ции, равни или по-високи
от 0,1 масови %, за
следните цели:

1. Почистване на обществени
сгради и промишлени

инсталации;
2. Битово почистване;
3. Обработка на текстилни
изделия и кожа;
4. Емулгиране при
дезинфекционни разтвори в
селското стопанство,
използвани при доене;
5. Обработка на метали;
6. Производство на хартия
и пулп (шлам);
7. Козметични продукти;
8. Други продукти за лична
грижа;
9. Коформуланти в
пестициди и биоциди.

Забраната по т. 1 не се отнася за:
- контролирани затворени системи за сухо почистване, при които почистващата течност се рециклира или изгаря;
- почистващи системи със специални функции, при които почистващата течност се рециклира или изгаря.
Забраната по т. 3 не се отнася за:
- обработка без изхвърляне в отпадъчните води;
- системи със специални функции, при които използваната вода се подлага на предварителна обработка за пълно отстраняване на органичната фракция преди биологичното третиране на отпадните води (отстраняване на мазнини от овча кожа).
Забраната по т. 5 не се отнася за употреба в контролирани затворени системи, при които почистващата течност се рециклира или изгаря.
Забраната по т. 8 не се отнася за спермициди.
Забраната по т. 9 не се отнася за вече издадени разрешения за продукти за растителна защита или биоцидни препарати, съдържащи нонилфенол етоксилат като коформулант, преди влизането в сила на тази забрана.
Издадените разрешения важат до изтичане на валидността им.

 

 

47. (Нова - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 15.01.2005 г.)

 

Цимент и смеси,
съдържащи цимент

1. Забранява се пускането
на пазара и употребата
на цимент и смеси,
съдържащи цимент, ако
съдържанието на разтворим
хром в (VI) след
хидратиране е по-високо от
0,0002 % от общото сухо
тегло на цимента.
2. Върху опаковката на
цимента и смесите,
съдържащи цимент, трябва
да е поставена четлива и
незаличима информация за
датата на опаковане,
условията и периода на
съхранение, при които се
запазват активността на
редуциращия агент и
съдържанието на хром
(VI) под граничната
концентрация, посочена
по-горе.

Забраните по т. 1 и 2 не се отнасят до пускането на пазара и употребата на цимент и смеси, съдържащи цимент, в контролирани, затворени и напълно автоматизирани процеси, при които циментът и смесите, съдържащи цимент, се обработват изцяло от Машини и при които няма възможност за контакт с кожата.

 
 

 

 

 

Свържете се с нас:

 ул."Пиротска" №5 София 1000


0888 64 21 35
0879 36 99 92