Свържете се с нас: 087 93 699 92

0888 642 135

Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба (Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г.) (отм.)

 

Приета с ПМС № 130 от 1.07.2002 г., обн., ДВ, бр. 69 от 17.07.2002 г., в сила от 11.01.2003 г., изм. и доп., бр. 62 от 16.07.2004 г., в сила от 17.10.2004 г., бр. 97 от 2.12.2005 г., в сила от 3.03.2006 г., бр. 5 от 18.01.2007 г., попр., бр. 9 от 26.01.2007 г., изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., изм., бр. 4 от 15.01.2008 г., в сила от 1.01.2008 г., доп., бр. 60 от 4.07.2008 г., в сила от 3.04.2009 г., отм., бр. 68 от 31.08.2010 г., в сила от 31.08.2010 г.

 

Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 490г

Чл. 1. (1) С наредбата се определят опасните химични вещества и препарати, чиято търговия и употреба са забранени или ограничени с цел опазване здравето на човека и околната среда.

(2) Списъкът на опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения, както и забраните и ограниченията при тяхната търговия и употреба са определени в приложението.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за опасните химични вещества и препарати:

1. транзитно превозвани през територията на Република България и подлежащи на митнически контрол, които не се обработват или преработват на територията на страната;

2. предназначени за аналитични изследвания, за научноизследователска и развойна дейност.

Чл. 3. Опасните химични вещества и препарати по приложението могат да се употребяват или пускат на пазара при спазване на условията, определени в приложението, колона 3 "Изключения".

Чл. 4. (1) Лицата, които пускат на пазара опасни химични вещества и препарати, определени в приложението, в 14-дневен срок от пускането им изпращат в Министерството на околната среда и водите информация за:

1. името/наименованието, седалището и кода си по БУЛСТАТ;

2. опасните химични вещества и препарати, които пускат на пазара при условията на чл. 3.

(2) В 5-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 Министерството на околната среда и водите писмено уведомява Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика за постъпилата информация по ал. 1.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.)

§ 1. За определяне на никел в продукти по т. 28 от приложението се прилагат методите по БДС EN 12472, БДС EN 1810 и БДС EN 1811.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) По смисъла на наредбата "продукт за детска грижа" е всеки продукт, предназначен да подобри съня, почивката, хигиената, храненето на децата или сученето при кърмачетата.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 2. Препаратите и продуктите, за които са определени ограничения и които са пуснати на пазара преди влизането в сила на наредбата, остават на пазара до изчерпване на количествата.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 23 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2003 г. Забраните и ограниченията по т. 2, 3, 15, 21, 23, 25, 26, 27, 29 - 41 от приложението влизат в сила от 1 януари 2004 г.

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 на Министерския съвет от 7 юли 2004 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

(ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 17.10.2004 г.)

§ 2. Навсякъде в наредбата думите "опасни химични вещества, препарати и продукти" се заменят с "опасни химични вещества и препарати".

§ 3. Навсякъде в приложението към чл. 1, ал. 2 думата "тегловни" се заменя с "масови", а думите "ветеринарномедицински препарати" - с "ветеринарномедицински продукти".

 

Заключителни разпоредби

§ 5. Препаратите и продуктите, за които са определени ограничения или забрани за употреба и които са пуснати на пазара преди влизане в сила на разпоредбите на § 4, т. 3 - 11 и 19, остават на пазара до изчерпване на количествата.

§ 6. Постановлението влиза в сила 3 месеца след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4, т. 3, 4, 5, 7, 10, 11 и 19, които влизат в сила от 15 януари 2005 г.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 348 на Министерския съвет от 19 декември 2006 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

(ДВ, бр. 5 от 2007 г., попр., бр. 9 от 2007 г., изм., бр. 4 от 2008 г., в сила от 1.01.2008 г.)

§ 3. Постановлението въвежда разпоредбите на директиви 2005/84/ЕО,2005/59/ЕО, 2005/69/ЕО и 2005/90/ЕО и влиза в сила, както следва:

1. (попр. - ДВ, бр. 9 от 2007 г., изм., бр. 4 от 2008 г.) разпоредбите на § 1 и § 2, т. 2 - от 16 януари 2007 г.;

2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) разпоредбата на § 2, т. 1 - 48 и 49 - от 15 юни 2007 г., а т. 50 - от 1 януари 2010 г.

3. (отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.);

4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г.) разпоредбата на § 2, т. 3 - 8 - от 24 август 2007 г.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 144 на Министерския съвет от 22 юни 2007 г. за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

(ДВ, бр. 52 от 2007 г.)

§ 2. Постановлението въвежда разпоредбите на директиви 2006/139/EO и 2006/122/EО и влиза в сила, както следва:

1. Разпоредбата на § 1, т. 2 - от 30 септември 2007 г.

2. Разпоредбата на § 1, т. 5 - от 27 юни 2008 г.

§ 3 . До 30 септември 2008 г. операторите на инсталации или тези, осъществяващи дейности - предмет на изключения по т. 5, буква "в" към т. 52 от приложението, са длъжни да предоставят на министъра на околната среда и водите информация за процесите по т. 5, буква "в" и количествата на перфлуорооктан сулфонатите (PFOS), употребявани и отделящи се в резултат на тези процеси.

§ 4. До 30 септември 2008 г. лицата, които притежават уреди за гасене на пожар с пяна, съдържаща перфлуорооктан сулфонати (PFOS), са длъжни да предоставят на министъра на околната среда и водите информация за наличните към момента на докладването количества от тази пяна.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 150 на Министерския съвет от 27 юни 2008 г. за допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

(ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 3.04.2009 г.)

§ 2. Постановлението въвежда допълнителна разпоредба на Директива на Комисията 2007/51/ЕО от 25 септември 2007 г. (ОВ, L 257, 3.10.2007 г., стр. 13), изменяща Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 3 април 2009 г

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 182 на Министерския съвет от 20 август 2010 г. за приемане на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси

(ДВ, бр. 68 от 2010 г., в сила от 31.08.2010 г.)

§ 1. Отменят се:

5. Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, приета с Постановление № 130 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2004 г., бр. 97 от 2005 г., бр. 5 от 2007 г.; попр., бр. 9 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 г. и бр. 4 и 60 от 2008 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестни

 

 

Свържете се с нас:

 ул."Пиротска" №5 София 1000


0888 64 21 35
0879 36 99 92